Algemene Voorwaarden

 Artikel 1 Algemeen

1.1. Definities:
a. De Langenbrinck Vastgoedstyling te Breedenbroek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85270091, gevestigd aan de Molenweg 18, 7084 AV, Breedenbroek.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met De Langenbrinck Vastgoedstyling een overeenkomst sluit; door het tekenen van de offerte verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en De Langenbrinck Vastgoedstyling te Breedenbroek.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met De Langenbrinck Vastgoedstyling te Breedenbroek. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Langenbrinck Vastgoedstyling en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

De Langenbrinck Vastgoedstyling draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd

3.1. De door De Langenbrinck Vastgoedstyling opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van De Langenbrinck Vastgoedstyling een schriftelijke of digitale bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie, offerte, voorstel en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie, offerte, voorstel en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon) indien de samenwerking tot stand komt. Het is niet toegestaan deze informatie of termen genoemd in een offerte, in een voorstel te gebruiken indien de samenwerking niet tot stand komt. Ook mogen geen documenten openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd of verkocht worden, in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door De Langenbrinck Vastgoedstyling te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door De Langenbrinck Vastgoedstyling op de factuur aan te geven wijze.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3  Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van De Langenbrinck Vastgoedstyling op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van De Langenbrinck Vastgoedstyling.

Artikel 7 Aansprakelijkheid


7.1. De Langenbrinck Vastgoedstyling kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. De Langenbrinck Vastgoedstyling is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door De Langenbrinck Vastgoedstyling geleverde dienst(en).
7.2. De Langenbrinck Vastgoedstyling is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. De Langenbrinck Vastgoedstyling biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Langenbrinck Vastgoedstyling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan De Langenbrinck Vastgoedstyling worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is De Langenbrinck Vastgoedstyling niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan De Langenbrinck Vastgoedstyling zijn verstrekt, heeft De Langenbrinck Vastgoedstyling het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. De Langenbrinck Vastgoedstyling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Langenbrinck Vastgoedstyling is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor  De Langenbrinck Vastgoedstyling kenbaar behoorde te zijn.
7.5.  De Langenbrinck Vastgoedstyling is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien De Langenbrinck Vastgoedstyling desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens De Langenbrinck Vastgoedstyling die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij De Langenbrinck Vastgoedstyling zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt De Langenbrinck Vastgoedstyling ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar De Langenbrinck Vastgoedstyling geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of digitaal aan De Langenbrinck Vastgoedstyling kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal De Langenbrinck Vastgoedstyling de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of digitaal kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door De Langenbrinck Vastgoedstyling worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. De Langenbrinck Vastgoedstyling zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Diversen

10.1. De Langenbrinck Vastgoedstyling is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is De Langenbrinck Vastgoedstyling gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. De Langenbrinck Vastgoedstyling is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift De Langenbrinck Vastgoedstyling tot mededeling verplicht.
10.4. De Langenbrinck Vastgoedstyling heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat De Langenbrinck Vastgoedstyling de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en De Langenbrinck Vastgoedstyling is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 11 Huur van meubels en/of accessoires

11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van De Langenbrinck Vastgoedstyling voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door De Langenbrinck Vastgoedstyling gebruikt kunnen worden.
11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.